Regulamin

Regulamin serwisu BiznesWyzwania

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu BiznesWyzwania pod adresem: https://www.bizneswyzwania.pl/, w tym rejestracji w celu udziału w konferencjach i szkoleniach oferowanych na stronie serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o udział w konferencjach i szkoleniach oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

 3. Właścicielem serwisu BiznesWyzwania oraz organizatorem konferencji i szkoleń oferowanych za pośrednictwem strony serwisu jest Inga Safader-Powroźnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ITS COMMUNICATION SAFADER-POWROŹNIK INGA, adres: ul. Litewska 8/34, 35-302 Rzeszów, zwana dalej: „Organizatorem”. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem ul. Litewska 8/34, 35-302 Rzeszów lub adresem email: biuro@its-com.pl lub numerem telefonu: 503 740 076.

 4. Za pośrednictwem serwisu BiznesWyzwania użytkownik ma możliwość:

  • dostępu do treści umieszczonej na stronie serwisu, w szczególności informacji o oferowanych konferencjach i szkoleniach,

  • zgłoszenia udziału w konferencji/szkoleniu poprzez rejestrację w serwisie,

  • wysłania wiadomości za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego.

 5. Z serwisu, może korzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 6. Zakazane jest dostarczanie za pośrednictwem serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 7. Warunkiem korzystania z serwisu BiznesWyzwania jest spełnienie następujących wymogów technicznych, tj.:

  1. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, 

  2. korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych,

  3. w przypadku rejestracji w serwisie w celu zgłoszenia udziału w konferencji i szkoleniu oraz w przypadku wysyłania wiadomości do Organizatora za pośrednictwem formularza kontaktowego  konieczne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej.

 8. Wszystkie umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zawierane są w języku polskim. 

 

§ 2

 1. Aktualne informacje o wydarzeniach tj. konferencjach i szkoleniach, w tym cenach za udział w tych wydarzeniach, dostępne są na stronie serwisu pod adresem: https://www.bizneswyzwania.pl/.

 2. Konferencje i szkolenia oferowane na stronie serwisu przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców tj. osób fizycznych, osób prawnych i/lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a uczestnikiem konferencji/szkolenia może być tylko przedsiębiorca.

 3. Udział w konferencjach i szkoleniach oferowanych na stronie serwisu jest odpłatny, chyba że z warunków udziału w konkretnym wydarzeniu wynika inaczej.

 4. Liczba miejsc na daną konferencję/szkolenie może być ograniczona, co zostanie wskazane na stronie serwisu.

 5. Warunkiem udziału w konferencjach i szkoleniach oferowanych na stronie serwisu jest dokonanie zgłoszenia udziału w konferencjach i szkoleniach na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz dokonanie płatności za udział w konferencji w obowiązującej na chwilę zgłoszenia wysokości, do czego zobowiązany jest użytkownik dokonujący zgłoszenia.

 6. W celu zgłoszenia udziału w konferencjach i szkoleniach należy:

  • dokonać rejestracji w serwisie na wydarzenie wybrane przez użytkownika. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna.Zgłoszenie udziału w konferencjach i szkoleniach w serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie serwisu, dostępnego pod wydarzeniem wybranym przez użytkownika serwisu. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz zaakceptować niniejszy regulamin, a następnie należy potwierdzić złożenie zgłoszenia.  

  • podać Organizatorowi w formie wiadomości mailowej na adres mailowy: biuro@its-com.pl lub telefonicznej pod numerem tel. 503 740 076, co najmniej następujące dane: wydarzenie, na które dana osoba dokonuje zgłoszenia, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 7. Zgłoszenie udziału w konferencjach i szkoleniach skutkuje zawarciem z Organizatorem umowy o udział w konferencji/szkoleniu.

 8. Ceny udziału w konferencjach/szkoleniach podane w serwisie są cenami brutto (tj. zawierającymi podatki) podanymi w złotych polskich.

 9. Cena za udział w konferencji/szkoleniu obejmuje uczestnictwo w konferencji/szkoleniu w określonym dniu, a także może obejmować inne świadczenia, jeżeli tak wynika z informacji na temat danej konferencji/szkolenia dostępnej na stronie. Wszelkie inne koszty, uczestnik konferencji/szkolenia pokrywa we własnym zakresie.

 10. Płatności za udział w konferencji i szkoleniu należy dokonać:

  • w przypadku dokonania zgłoszenia poprzez rejestrację w serwisie - niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przelewem na rachunek wskazany na stronie serwisu. W celu dokonania płatności, należy stosować się do wskazówek wyświetlanych na stronie serwisu.

  • w przypadku dokonania zgłoszenia w formie mailowej lub telefonicznej – najpóźniej przed planowanym terminem konferencji/szkolenia:

   • przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w drodze wiadomości potwierdzającej dokonanie i przyjęcie zgłoszenia lub

   • na miejscu organizacji konferencji/szkolenia.

 11. Po dokonaniu zgłoszenia udziału w konferencji/szkoleniu, Organizator prześle wiadomość potwierdzającą dokonanie i przyjęcie zgłoszenia na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

 12. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji/szkoleniu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot płatności za udział w konferencji/szkoleniu.

 13. Szczegółowy program konferencji/szkolenia zostanie przekazany najpóźniej na 5 dni przed planowaną datą konferencji/szkolenia.

 14. Szczegółowy program konferencji/szkolenia, a także miejsce, data i godzina przeprowadzenia szkolenia/konferencji może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje osoby, które dokonały zgłoszenia.

 15. W ramach organizacji konferencji/szkolenia, Organizator zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia konferencji/szkolenia na warunkach wskazanych w programie konferencji/szkolenia.

 

§ 3

 1. Za pośrednictwem serwisu użytkownik ma możliwość bezpłatnego dostępu do treści umieszczonej na stronie serwisu, w tym w szczególności informacji o oferowanych konferencjach i szkoleniach. Treści umieszczane w serwisie sporządzone są w języku polskim.

 2. Dostęp do treści umieszczonej na stronie serwisu możliwy jest po wpisaniu przez użytkownika adresu internetowego serwisu lub wybrania podstrony serwisu, na czas korzystania przez użytkownika ze strony lub podstrony serwisu, w tym przeglądania ich treści. Użytkownik może w każdej chwili i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z dostępu do treści umieszczonej na stronie serwisu, poprzez zamknięcie strony lub podstrony serwisu.

 

§ 4

 1. Za pośrednictwem serwisu użytkownik ma możliwość wysłania wiadomości do Organizatora poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza udostępnionego na stronie serwisu.

 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest nieodpłatna.

 3. W celu wysłania wiadomości do Organizatora za pośrednictwem serwisu użytkownik powinien

 • wypełnić formularz dostępny na stronie serwisu poprzez podanie następujących danych: imię, adres e-mail i wskazać treść wiadomości,

 • wysłać wypełniony formularz poprzez wybranie opcji „Wyślij”.

 1. Wskutek wysłania formularza, usługa wysłania wiadomości do Organizatora zostaje wykonana.

 2. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi wysłania wiadomości do Organizatora do czasu wysłania formularza zawierającego wiadomość.

 3. Przesyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych podanych w treści wiadomości.

 

§ 5

 1. Użytkownik może złożyć do Organizatora reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z serwisu, najpóźniej w terminie do 7 dni od zakończenia konferencji/szkolenia w przypadku reklamacji związanej z konferencją/szkoleniem.

 2. Reklamacja może być złożona:

 • pisemnie na adres: ul. Litewska 8/34, 35-302 Rzeszów,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@its-com.pl,

 • telefonicznie pod numerem telefonu 503 740 076.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 2. Zalecamy aby reklamacja zawierała następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji, datę jej wystąpienia/stwierdzenia, żądanie reklamacyjne.

 

§ 6

 1. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie serwisu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Klauzula informacyjna formularza kontaktowego

Przesyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ingę Safader-Powroźnik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ITS COMMUNICATION SAFADER-POWROŹNIK INGA, w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych podanych w treści wiadomości.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inga Safader-Powroźnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ITS COMMUNICATION SAFADER-POWROŹNIK INGA, adres: ul. Litewska 8/34, 35-302 Rzeszów, adres email: biuro@its-com.pl numer telefonu: 503 740 076 (dalej jako: Administrator Danych Osobowych).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomości, a także w celach związanych z dochodzeniem, obroną lub ustaleniem roszczeń.

 3. Podstawę prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

  1. zgoda, którą Pani/Pan wyraża przesyłają wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”),

  2. prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizuje Administrator Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci konieczności zapewnienia możliwości ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń w sytuacji gdy po wysłaniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzać dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych oraz podmiotom, którym Administratora Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

 5. Administrator Danych Osobowych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub do momentu cofnięcia udzielonej zgody, maksymalnie do czasu upływu okresów przedawnienia potencjalnych roszczeń naszych lub Państwa ustalonych zgodnie z przepisami prawa.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi Danych Osobowych kontakt z Panią/Panem, w tym udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Klauzula informacyjna rejestracji

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inga Safader-Powroźnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ITS COMMUNICATION SAFADER-POWROŹNIK INGA, adres: ul. Litewska 8/34, 35-302 Rzeszów, adres email: biuro@its-com.pl numer telefonu: 503 740 076 (dalej jako: Administrator Danych Osobowych).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w konferencji, w tym związanym z przeprowadzeniem konferencji i rozpatrzeniem reklamacji, prowadzenia działań marketingowych i informacyjnych, a także w celach związanych z dochodzeniem, obroną lub ustaleniem roszczeń.

 3. Podstawę prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

  • zawarta umowa lub działania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego „RODO”),

  • obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na Administratora Danych Osobowych obowiązki podatkowe i rachunkowe, a także w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji;

  • prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizuje Administrator Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci marketingu własnych produktów i usług w sytuacji prowadzenia przez Administratora Danych Osobowych działań marketingowych i informacyjnych o własnych produktach i usługach, a także w postaci konieczności zapewnienia możliwości ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych przy organizacji konferencji, a także podmiotom, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

 5. Administrator Danych Osobowych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Administrator Danych Osobowych będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu maksymalnie do upływu okresu wymaganego przez przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenia gospodarcze), lub upływu okres przedawnienia wzajemnych roszczeń ustalony zgodnie z przepisami prawa, lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).

 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy, w tym udział w konferencji.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Organizatorzy
Partner
 

ITS Communication
ul. Litewska 8/34, 35-302 Rzeszów

T: +48 503 740 076

E: biuro@its-com.pl

Kontakt
 • White Facebook Icon
Masz pytanie?